Παράταση προθεσμίας για τη Δήλωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας μέχρι 29 Μαρτίου 2019

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Εφόσον ο φοιτητής επιλέξει θέμα Πτυχιακής Εργασίας σε συνεννόηση με τον Καθηγητή θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση στη γραμματεία του τμήματος από 1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2019.