Α. Προκήρυξη θέσεων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, όπως ορίζει ρητά το άρθρο 4 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Ο χρόνος και ο τρόπος δημοσίευσης του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. με σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, όπου και προσδιορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή, η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

Β. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους είναι:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου
• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
• Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας
• Αποδεικτικά επάρκειας ξένης γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι ισότιμου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αντίστοιχη γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού επάρκειας, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος.

Γ. Κριτήρια επιλογής
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προεπιλογής καλούνται για προφορική συνέντευξη. Τη συνέντευξη διεξάγει η Σ.Ε.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Γνώση ξένης γλώσσας
• Διάρκεια, είδος και ποιότητα επαγγελματικής προϋπηρεσίας
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα του (όπως τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, η κατοχή άλλου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Ο κατάλογος επιτυχόντων επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Όροι Φοίτησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος
1. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται στον φοιτητή μετά από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος και μετά από έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας του.
2. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία πέραν του 1/3 του των προσφερόμενων διαλέξεων-ασκήσεων του κάθε μαθήματος ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα ξανά και να εξεταστεί σε αυτό κατά την επόμενη περίοδο που διδάσκεται.
5. Η μη προσέλευση του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα.
6. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν ως το δέκα. Ο βαθμός επιτυχίας κυμαίνεται  από πέντε μέχρι και δέκα, και ο βαθμός αποτυχίας ορίζεται από 0 έως και τέσσερα. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επιτυχίας έχει ως εξής:
 8,50 – 10 Άριστα
 7 - 8,49 Λίαν καλώς
 5 – 6,99 Καλώς
Ειδικότερα, η βαθμολογία πτυχίου προκύπτει από:
Το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος και της διπλωματικής πολλαπλασιάζεται με τις πιστωτικές μονάδες αυτών και το γινόμενο διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
7. Οι γραπτές εξετάσεις εποπτεύονται από τους καθηγητές που διδάσκουν το εκάστοτε μάθημα επικουρούμενοι, όταν αυτό είναι σκόπιμο, από το προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
8. Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να υποβληθεί για εξέταση σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα, το οποίο ορίζεται στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου.
9. Για την εξέταση της Διπλωματικής  Εργασίας του φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη Ε.Π. που διδάσκουν στο πρόγραμμα.  Κατά προτίμηση τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το θέμα της εργασίας.
10. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια κλπ.) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τη διακοπή της φοίτησής του. Σε περίπτωση έγκρισης της διακοπής, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει ξανά το πρόγραμμα με την επόμενη σειρά του προγράμματος σύμφωνα με τα ισχύοντα (όπως πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.α.).