Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) στη “Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη”, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α’/7.10.2014).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης.  Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την  προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Μ.Π.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική  και Διοικητική Επιστήμη, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική
Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση σειράς κριτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος οδηγού σπουδών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων και την  εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση του προγράμματος σε 3 εξάμηνα, αλλά θα ήθελαν να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών του μέχρι και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12).

Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Πριν την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν μια από τις δύο και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής:
Α) κατεύθυνση Λογιστικής-Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής, η οποία περιλαμβάνει 12 μαθήματα υποχρεωτικά κορμού και κατεύθυνσης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η οποία περιλαμβάνει 12 μαθήματα υποχρεωτικά κορμού και κατεύθυνσης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (92) πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι 72 Π.Μ. προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 12 μαθημάτων (6 Π.Μ. ανά μάθημα) και οι υπόλοιπες 20 Π.Μ.  από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές και για τις δύο κατευθύνσεις. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

α) Ανάθεση Διδασκαλίας
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
αα) Μέλη Ε.Π. τα οποία υπηρετούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), επισκέπτες Καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές.
αβ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική  εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Μ.Π.Σ.
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στους Υπεύθυνους Καθηγητές, γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. η οποία προκύπτει μετά  απο διαβούλευση  με τους Υπεύθυνους Καθηγητές. Δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση μέλους Ε.Π. στο Μ.Π.Σ. (παραγρ. 3β του άρθρου 12 του Ν.2083/92).

β) Σύμβουλος Καθηγητής (Σ.Κ.)
Την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, εκτός από την γενική επίβλεψη από την Σ.Ε.Μ.Σ. παρακολουθεί έχει και ένα μέλος Ε.Π. (Σ.Κ.). Ο ρόλος του είναι να βοηθά τον φοιτητή στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και προσωπικών προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν.

γ) Υπεύθυνος Καθηγητής (Υ.Κ.)
Κάθε Υ.Κ . πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μαθήματος με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Έχει την ευθύνη για τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες του μαθήματος καθώς και την παρουσία, την ποιότητα των σημειώσεων και των βιβλίων, την συμμετοχή των φοιτητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων και φροντιστηρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο τους. Αντικαθιστούν τους διδάσκοντες σε περίπτωση απουσίας τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ενημερώνει εγγράφως με σύντομο σημείωμα την Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία του μαθήματος. Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές μαζί με τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτείνουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.

δ) Διδάσκων Καθηγητής (Δ.Κ.)
Οι Διδάσκοντες Καθηγητές (εξωτερικοί ή εσωτερικοί) υποβοηθούν τους Υπεύθυνους Καθηγητές στο έργο τους. Οι διδάσκοντες πέραν των διδακτικών καθηκόντων αναλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης και εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν. Σε περίπτωση απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

ε) Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.)
Ο Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του Μ.Π.Σ. ή άλλο μέλος ΕΠ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη Δ.Ε. αποτελεί η κατοχή από τον Επιβλέποντα Καθηγητή κάτοχο διδακτορικού τίτλου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Μ.Π.Σ. ανατίθεται από Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που οι αναθέσεις αυτές γίνονται σε εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες, μη μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε.Μ.Σ. μετά από πρόταση του Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

στ)Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό Υποστήριξης
Για την οργάνωση και  λειτουργία του Μ.Π.Σ. δύναται να  απασχολείται και  το υφιστάμενο διοικητικό και  λοιπό προσωπικό υποστήριξης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα .

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Μ.Π.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή υλοποίηση του Μ.Π.Σ.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α´ 228), το Μ.Π.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακού Φοιτητή
1. Υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών και στον εσωτερικό κανονισμό των  μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του, των τηλεφώνων του και του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
3. Υποχρεούται να παρακολουθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα.
4. Υποχρεούται να εφοδιάζεται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν την διδακτέα ύλη.
5. Υποχρεούται να προσέρχεται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων.
6. Περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντιγραφή στις εξετάσεις,  στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά, φθορές και καταστροφές στην υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος συνεπάγεται μέχρι και διαγραφή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7. Υποχρεούται να συνεπικουρεί στην προπτυχιακή εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας έργο που του ανατίθεται όπως π.χ. επιτηρήσεις κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
8. Υποχρεούται να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος π.χ. επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Άρθρο 17 
Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου να αξιολογούν τα μαθήματα που διδάχθηκαν στη βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου το οποίο έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Το σχετικό ερωτηματολόγιο αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος, στον τρόπο διδασκαλίας του, στο βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και στις αρχές και στη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. την προτελευταία μέρα των μαθημάτων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται έντυπα ερωτηματολόγια αυτά σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης γίνεται από τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου. Τα αποτελέσματα παραδίδονται στην ΟΜΕΑ του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του κάθε διδάσκοντα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Σ.Ε.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να εξετάσει τη σοβαρότητα του θέματος και να συζητήσει τόσο με τους φοιτητές όσο και με το διδάσκοντα το εν λόγω θέμα και να προτείνει λύσεις για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Η Σ.Ε.Μ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει, στα πλαίσια της Γ.Σ.Ε.Σ., τη διακοπή διδασκαλίας του μαθήματος  από το συγκεκριμένο διδάσκοντα.

Άρθρο 18
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.