Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση από 23/10/2017 έως 27/10/2017

Καλούνται οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν σίτιση μέχρι 15 Οκτωβρίου και οι φοιτητές που δεν επισύναψαν τα δικαιολογητικά στην αίτηση, να καταθέσουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη γραμματεία

από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2017.

 

  • Αίτηση
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή
  • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό (αν υπάρχει) εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τρέχων φορολογικό έτος)