Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:

 

Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικό και για τις δυο κατευθύνσεις)

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
MICRO-MACROECONOMICS 
6
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
FINANCIAL MANAGEMENT
6
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ KAI  ΑΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS VALUATION
6
4 ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
BUSINESS LAW
6
5 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
BANKING SYSTEM AND GLOBAL MONEY MARKETS  
6
  Σύνολο  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
SPECIAL ACCOUNTING ISSUES
6
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
GREEK & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
6
3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ KAI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
AUDITING AND CORPORATE GOVERNANCE
6
4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PORTFOLIO MANAGEMENT AND RISK APRAISAL 6
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
MANAGERIAL AND COST  ACCOUNTING
6
  Σύνολο  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
OPERATIONS RESEARCH
6
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
HUMAN RESOURVES MANAGEMENT AND LABOR RELATIONS
6
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS
6
4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING
STRATEGIC MARKETING
6
5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY
6
  Σύνολο  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ  ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING
6
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  &  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
SPECIAL ISSUES OF TAX ACCOUNTING AND TAX AUDITING
6
2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
6
+ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ( Dissertation) 20
  Σύνολο  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Α/Α  Μάθημα  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING

6
2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ SPECIAL MANAGEMENT ISSUES OF GROUP COMPANIES AND ORGANIZATIONS 6
+ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Dissertation) 20
  Σύνολο  32

 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του Α' Εξαμήνου.