Οδηγίες έγκρισης και αξιολόγησης-Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Με την  περάτωση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής υποβάλει στη γραμματεία του τμήματος:

 1.  Αίτηση εξέτασης πτυχιακής
 2. Ένα αντίγραφο της πτυχιακής τους εργασίας σε έντυπη μορφή
 3. Πέντε (5) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (cd).
 4. Τα έντυπα ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ - ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα

 

Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει την αξιολόγηση της εργασίας αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι έχει την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα ώστε να τύχει βαθµού τουλάχιστον προβιβασµού. Αν αυτό συµβαίνει συντάσσει την εισηγητική έκθεση (δίνεται στο παράρτηµα που ακολουθεί) την οποία καταθέτει µε πρωτόκολλο στο τµήµα και στην οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η πτυχιακή εργασία περατώθηκε επιτυχώς και ότι εισηγείται την εξέτασή της.

 

Στην  συνέχεια καθορίζεται η τριµελής εξεταστική επιτροπή και ο χρόνος εξέτασης.

Ο φοιτητής υποστηρίζει την πτυχιακή του εργασία ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής:

(α) µε την παρουσίασή της, µε τη χρήση εποπτικών µέσων, µέσα σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά,

(β) µε την τεκμηρίωση της ορθότητας και πληρότητας του θέµατος, µέσα από την απάντηση στις διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις των µελών της επιτροπής.

Μετά  το πέρας της υποστήριξης κάθε µέλος της επιτροπής πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο αξιολόγησης (δίνεται στο παράρτηµα που ακολουθεί) για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά (σε περίπτωση συνεργασίας) η οποία βασίζεται στα εξής κριτήρια:

1. Ουσιαστικές Προδιαγραφές Μέγιστος Βαθµός

 • πρωτοτυπία επεξεργασίας θέµατος και ένδειξη δηµιουργικής και πρωτότυπης σκέψης: 2,0

 • πληρότητα θέµατος και ακρίβεια περιεχοµένου: 1,0

 • λογική οργάνωση και ανάπτυξη: 1,0

 • σαφήνεια γραπτού λόγου και χρήση δόκιµων επιστηµονικών όρων: 0,5

 • ικανότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης βιβλιογραφίας: 1,0

2. Τυπικές προδιαγραφές

 • α. Γενικές τυπικές προδιαγραφές (1,0): γενική εµφάνιση πτυχιακής εργασίας, δηµοτική γλώσσα, µονοτονικό σύστηµα συνεχής σελιδοποίηση πίνακας περιεχοµένων αναγραφή βιβλιογραφίας αναφορές και πηγές στους πίνακες και τις φωτογραφίες (αριθµός σελίδων) έκταση πτυχιακής εργασίας.

 • β. Ειδικές τυπικές προδιαγραφές (0,5): κατανοµή της ύλης (χωρισµός σε κεφάλαια και παραγράφους) τύπος γραµµατοσειράς µέγεθος γραµµατοσειράς διάστηµα γραφής περιθώρια σελίδων.

3. Προφορική υποστήριξη  (3,0)

 • ένδειξη καλής γνώσης του αντικειµένου σαφής  και κατανοητή παρουσίαση πληρότητα  στις απαντήσεις των ερωτήσεων.

Σε περίπτωση  που η διαφορά µεταξύ των επιµέρους  βαθµολογιών είναι µεγαλύτερη από  τρεις (3) μονάδες στο σύνολο των δέκα (10) µονάδων, τότε γίνεται ιδιαίτερη τεκµηρίωση των συγκεκριµένων βαθµολογιών από τους εξεταστές. Στην συνέχεια συντάσσεται το πρακτικό βαθµολογίας της πτυχιακής που κατατίθεται στο τµήµα µέσω πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι η πτυχιακή εργασία είναι ελλιπής, την αναπέμπει για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για το Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ