Κατατακτήριες εξετάσεις   (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013)

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι πτυχιούχοι είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.                                                      

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει με εξετάσεις σε τρία(3) μαθήματα τα οποία  είναι:

1) Μικροοικονομική

2) Μακροοικονομική  και

3) Διοικητική των Επιχειρήσεων.

Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

1) Μικροοικονομική

 • Βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης
 • Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς
 • Ισορροπία της αγοράς
 • Θεωρία και Κόστος της Παραγωγής
 • Μορφές Αγοράς.

 

2)Μακροοικονομική

 • ΑΕΠ.
 • Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Πληθωρισμός.
 • Χρήμα και Τραπεζικό Σύστημα.
 • Δημοσιονομική Πολιτική.
 • Οικονομική Μεγέθυνση.

3) Διοικητική των Επιχειρήσεων

 • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη.
 • Ιστορία της Διοικητικής Επιστήμης.
 • Περιβάλλον του Μάνατζμεντ.
 • Προγραμματισμός και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.
 • Οργάνωση
 • Έλεγχος