Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1α του ν. 3685/2008 με ποσό που καθορίζεται με την προκήρυξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Συνέλευση και το Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις δόσεις και προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου σε λογαριασμό τραπέζης του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου θα δικαιούται πλήρους υποτροφίας από το ΤΕΙ Ηπείρου, δηλ. 100% απαλλαγής των διδάκτρων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι  την πλήρη υποτροφία, με ανάλογη προσαρμογή  του αριθμού των λοιπών υποτροφιών που αναφέρονται στη συνέχεια. Ανάλογα με τον τελικό αριθμό των εισακτέων, θα δίνεται επίσης υποτροφία από το ΤΕΙ Ηπείρου, που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των διδάκτρων, σε μέχρι και 5 απόφοιτους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τον μεγαλύτερο κατά σειρά βαθμό πτυχίου, εφόσον είναι πάνω από επτά και πέντε (7,5).
 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής θελήσει ή αναγκασθεί να διακόψει την φοίτησή του στο πρόγραμμα, προκαταβολές του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.