Η πτυχιακή εργασία  αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών ώστε να πιστοποιηθεί η ωριμότητα τους για την αντιμετώπιση σύνθετων εφαρμογών μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και διάρκειας. Ιδιαίτερα επιδιώκεται η ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και αξιοποίησης των βιβλιογραφικών και άλλων πηγών, που δίνονται στο φοιτητή από τον επιβλέποντα καθηγητή ή τις εντοπίζει μόνος του, και η κατάλληλη εφαρμογή τους για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις και παρεμφερείς σκοπούς.

Η ανάληψη των πτυχιακών εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες  και τους κανόνες που ακολουθούν:

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Ισχύουν από το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 14/9-11-2016 Συνέλευση τμήματος)

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Βασικές Οδηγίες

Τράπεζα Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών – Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας

Η ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων ξεκινά από τους Τομείς Μαθημάτων, οι οποίοι καθορίζουν τις κατευθύνσεις βάσει των οποίων θα κινηθούν οι πτυχιακές εργασίες κάθε εξαμήνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γενικότερες εξελίξεις της Οικονομίας και της Διοίκησης (management) τόσο στην περιφέρεια του Ιδρύματος, όσο και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στην  αρχή κάθε εξαμήνου, το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος, (όλων των βαθμίδων) καθώς και το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες) προτείνουν στη Συνέλευσητου Τμήματος, μέσω τουΤομέα Μαθημάτων στον οποίο ανήκει, θέματα πτυχιακών εργασιών, με στόχο τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων που αναφέρονται στους χώρους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος (βλέπε έντυπο 1 στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού).

Τα  διαθέσιμα θέματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά την αποδοχή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων οι φοιτητές επικοινωνούν µε τον εισηγητή εκπαιδευτικό και μετά από συνεννόηση γίνεται η επιλογή και η ανάθεση θέματος.

Κάθε  φοιτητής οφείλει να υποβάλει έντυπη αίτηση στη γραμματεία του τμήματος, για την έγκριση του θέματος της πτυχιακής του εργασίας (βλέπε έντυπο 2 στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού). Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας είναι δυνατό να ανατεθεί σε ομάδα το πολύ τριών (3) φοιτητών µε ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές γίνεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των πτυχιακών εργασιών, δημιουργείται πίνακας (βάση δεδομένων) πτυχιακών εργασιών όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του επιβλέποντα καθηγητή και των φοιτητών που αναλαμβάνουν την εκπόνηση της εργασίας.

Επίβλεψη  Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε  τακτικό ή έκτακτο µέλος του  Ε.Π. του Τμήματος στα πλαίσια  της απασχόλησής του αναλαμβάνει  την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα µε τις ώρες διδακτικού έργου που του έχουν ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που είναι δυνατό να επιβλέπουν τα µέλη του Ε.Π. καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για πτυχιακές εργασίες που προτείνονται από το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης της επίβλεψης της εργασίας από μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επιπλέον, είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνιμου Ε.Π. (λόγω εκπαιδευτικής άδειας, ασθένειας, κλπ) από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο επιβλέπων (τακτικό ή έκτακτο  µέλος Ε.Π.) καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζήτηση της καλύτερης  λύσης, και φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα µέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος μετά από κοινή απόφαση των συνέλευσεων των δύο Τμημάτων.

Εκπόνηση  Πτυχιακής Εργασίας

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ. ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει µε απόφαση ο αντίστοιχος Τομέας.

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να ολοκληρώνεται  μέσα σε ένα (1) εξάμηνο. Η εκπόνηση της  πτυχιακής εργασίας είναι δυνατό να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Επιτρέπεται επέκταση της διάρκειας εκπόνησής της ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή προς τη γραμματεία του Τμήματος, και έγκριση του επιβλέποντα και της συνέλευσης του Τμήματος.

Παρουσίαση – Υπεράσπιση Πτυχιακής Εργασίας

Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει την αξιολόγηση της εργασίας αφού διασφαλίσει ότι διαθέτει την  απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα ώστε να τύχει βαθμολογίας τουλάχιστο προβιβάσιμης. Ο επιβλέπων καθηγητής ορίζει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ημερομηνία εξέτασης μέσα στο χρόνο μαθημάτων τουλάχιστο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Η εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμη µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο της εργασίας. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τμήμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από µέλη άλλου Τμήματος που έχουν συνάφεια µε το αντικείμενο.

Η αξιολόγηση της εργασίας είναι προφορική και διαρκεί μισή ώρα. Τα µέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής του καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος φοιτητές. Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα µέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές του Τμήματος και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τη βαθμολογία των σπουδαστών που παρουσίασαν την εργασία. Κάθε µέλος της επιτροπής εξέτασης αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα ξεχωριστά.

Ο βαθμός πτυχιακής εργασίας του σπουδαστή  είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής βάσει του φύλλου αξιολόγησης (βλέπε Έντυπο Αξιολόγησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Το πρακτικό βαθμολογίας υποβάλεται από τον εισηγητή στο Τμήμα µέσω πρωτοκόλλου.

Σε  περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία  κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της.