Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΡΗΜ.ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ για τους φοιτητές επί πτυχίω (άνω του 8ου εξαμήνου)

Σχετικά με τις πτυχιακές εξετάσεις, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας Ms-Teams σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Για το σκοπό αυτό οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα που διδάσκω χρησιμοποιώντας τα παρακάτω links και τους κωδικούς:

 

Για το μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Ε (πτυχιακή)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a45920937e25d4b5aa5b98a8102841e70%40thread.tacv2/General?groupId=e58da0ae-11e0-4aab-b158-724bb32b68e2&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός: izoc83o

 

Για το μάθημα ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Θ (πτυχιακή)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78c16ff32dd645f19c459b71f7c7df20%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a99e65c-cf63-4c5a-b0b8-d194a4dfdd89&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός: 7oby72t

 

Για το μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (πτυχιακή)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae1e97c0476224c3ca9be95bddb2544bf%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1a93ad5-1d99-4423-abf1-a1bf8ec24db5&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός: i3hfuw2

 

Αναφορικά με το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” του τρέχοντος εξαμήνου όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει επίσης να εγγραφούν  στην πλατφόρμα MS Teams (όσοι δεν έχουν εγγραφεί) χρησιμοποιώντας  τους κωδικούς που είναι αναρτημένοι στο eclass.

 

Σε όλα τα παραπάνω μαθήματα οι εξετάσεις θα είναι προφορικές.

 

Ο διδάσκων

Γιώργος Κόλιας