Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι και ΙΙ

«Η ταυτοποίηση και η εξέταση των μαθημάτων «Πληροφορική Ι» και «Πληροφορική ΙΙ» Θεωρία και Εργαστήριο θα γίνουν στα αντίστοιχα κανάλια του μαθήματος  «Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων» στο ms-Teams. 

Μπορείτε να συνδεθείτε κανονικά όπως και στις διαλέξεις ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω link:

 

Πληροφορική Ι (Θ+Ε) :

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b2c76fd9bef4e19bf57de02dfbe9850%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%259E%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2597%2520%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2520%25CE%2599%2520(%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CE%2595%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF)?groupId=2b36554b-7a21-4ca7-8c60-1dbd5f3b330b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Πληροφορική ΙΙ (Θ+Ε):https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9d341a68ee994ff480e0840f31e7c823%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%259E%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2597%2520%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2520%25CE%2599%25CE%2599%2520(%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CE%2595%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF)?groupId=2b36554b-7a21-4ca7-8c60-1dbd5f3b330b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676beπριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης.