Διδασκαλία μαθημάτων Διδάσκοντα Κ.Μηλιτσόπουλου μέσω MS Teams

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

Κωδικός Διεθνών.Οικ. Σχέσεων: dxladhl 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης, Συνθήκη του Bretton Woods, Διεθνές Χρηματοοικονομικό Σύστημα, Σύστημα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Ενιαιοποίηση της Διεθνούς Αγοράς, Διεθνής Αναδιάρθρωση της Παραγωγικής Διαδικασίας, Διεθνής καταμερισμός Εργασίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ :

Οι διαλέξεις θα είναι με την εφαρμογή του MS teams στο καθορισμένο ωρολογιακό πρόγραμμα του Τμήματος. Υπάρχει προαιρετική εργασία που ισούται με 40% του συνολικού βαθμού.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Κωδικός Λογ. Πληρ. Συστημάτων: gtjgt87

               ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

               Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), Ασφαλιστικά/Εργατικά, Συμβάσεις Εργασίας,    Προσλήψεις μισθωτών, Εισφορές Μισθωτών, Κρατήσεις Φ.Μ.Υ., Λύση Σύμβασης Εργασίας, κ.α.

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ :

Οι διαλέξεις θα είναι με την εφαρμογή του MS teams στο καθορισμένο ωρολογιακό πρόγραμμα του Τμήματος