Ενημέρωση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (επίδοση φοιτητών στο ακ.έτος 2015-2016) - Αναμένεται η ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε στο ΦΕΚ 2993Β΄/31-8-2017 δημοσιεύτηκε η με αριθ.140832/Ζ1/25-82017 ΚΥΑ που αφορά στον «Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 και εφεξής. Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την ανωτέρω ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε κεντρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το ΕΔΕΤ Α.Ε.

2. Το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων χορήγησης (κυρίως εισοδηματικά και περιουσιακά) θα ελέγχονται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

3. Για τα κριτήρια που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ) θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, από την οποία και θα ελέγχονται.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ για την πλήρη ενημέρωσή σας.