Κατάσταση επιλαχόντων υποψηφίων για την υποτροφία του "Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδ. έτους 2016-2017

Το Δ.Σ. του ΙΚΥ, προς επίσπευση της διαδικασίας, αποφάσισε να κληθούν 2.000 επιλαχόντες υποψήφιοι να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο.

 Επισημαίνεται ότι, έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις προκειμένου να αποφευχθεί η επαναλαμβανόμενη πρόσκληση επιλαχόντων υποψηφίων.

Παρακαλούμε  να μην δημιουργηθεί προσδοκία χορήγησης υποτροφίας στους επιλαχόντες υποψηφίους γιατί η κατάταξη  των επιλαχόντων υποψηφίων ανά Τμήμα/Σχολή,  θα γίνει  κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησής  τους, με βάση τον πίνακα κατάταξης.

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καλούνται οι επιλαχόντες υποψήφιοι- έως 15/9/2017- να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη γραμματεία  τουΤμήματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Έντυπα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση

2. Υπεύθυνη Δήλωση (μη υπόχρεος φορολογικής δήλωσης και Ε9)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια ΔΟΥ, που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
  • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, ότι δεν είναι υπόχρεος δήλωσης φορολογικού έτους 2015, συνοδευόμενη από οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ΑΦΜ τους.
  • Αναφορικά με τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων που δηλώθηκαν στην αίτηση, δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις.
  • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη σε δήλωση γονέων/κηδεμόνων που έχουν την επιμέλεια, αρκούν τα εκκαθαριστικά και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων.
 2. Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):
  • του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων
  • του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).
   • Στην περίπτωση που οι αιτούντες ή/και οι γονείς/κηδεμόνες τους δεν έχουν ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεοι  είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
    • Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

 

 1. Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
  • Αναφέρεται στα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του αντίστοιχου έτους.
  • Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του 60% το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ».
  • Δεν απαιτείται στην περίπτωση πρωτοετών φοιτητών (εισαγωγής 2016-2017)
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για το 2015-2016 ισχύει απόφαση διακοπής-αναστολής σπουδών, ελέγχεται το έτος 2014-2015 (εάν ο φοιτητής δεν ήταν πρωτοετής).
 2. Υποχρέωση των ωφελουμένων να προσκομίσουν ενδιάμεσο (40% των μαθημάτων  ακαδ. έτους 2016-2017) και τελικό παραδοτέο (65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2016-2017):
  • Αναφέρεται στα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην παρούσα φάση.  Οι Γραμματείες θα ενημερωθούν σε επόμενη φάση για την έκδοση και έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται με το δικαιολογητικό του σημείου 3 (μαθήματα 2015-2016).
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών
  • Εν γένει δεν αντικαθιστούν και δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά (πχ στις περιπτώσεις του σημείου 1 ανωτέρω).