Τομείς Μαθημάτων

Τομέας Λογιστικής

Διευθυντής Τομέα: Aρνής Νικόλαος

Διακομιχάλης Μιχαήλ

Κυπριωτέλης Ευστράτιος

Μηλιτσόπουλος Κων/νος

Χύτης Ευάγγελος

 

Τομέας Χρηματοοικονομικής

Διευθυντής Τομέα: Καραμάνης Κων/νος

Γκίκας Γρηγόριος

Ναξάκης Χαρίλαος

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Γαλανού Αικατερίνη

Τριάρχη Ειρήνη

 

Τομέας Υποδομής

Διευθυντής Τομέα: Κυρίτσης Κων/νος

Ανανωστάκης Αριστείδης

Γκανάς Ιωάννης

Παππά Παρασκευή

Φουτσιτζή Γεωργία