Παράταση προθεσμίας Δηλώσεων Μαθημάτων μέχρι 11/03/2018

 

Παράταση προθεσμίας Δήλωσης μαθημάτων έως 11 Μαρτίου 2018

 

 Δείτε "εδώ" τις σχετικές διευκρινίσεις για τη Δήλωση Μαθημάτων

 Δείτε "εδώ" τις μεταβατικές διατάξεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Η ανανέωση εγγραφής του φοιτητή γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του τμήματος accfin.teiep.gr  και στη συνέχεια στην Ηλεκτρονική Βαθμολογία.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας στη δήλωση μαθημάτων είναι σαράντα (40) διδακτικές ώρες.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/68/13-07-1999 (ΦΕΚ 1622/τ. Β’/18-08-1999), στη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που βρίσκονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο, προηγούνται τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που τυχόν οφείλει ο φοιτητής, ακολουθούν τα μαθήματα του τυπικού του εξαμήνου και στη συνέχεια μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου.

  • Σε περίπτωση μικτού μαθήματος (διάλεξη & εργαστήριο) δηλώνονται απαραίτητα και τα δύο μέρη, εκτός εάν στο ένα μέρος έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής σε προηγούμενο εξάμηνο. 
  • Εάν σε εξέταση μαθήματος λάβει μέρος φοιτητής που δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί σε αυτό (δηλαδή δεν το έχει δηλώσει και παρακολουθήσει ούτε κατά το τρέχον εξάμηνο ούτε στο παρελθόν), το γραπτό του δεν αξιολογείται και αυτοδίκαια θεωρείται ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής δεν έλαβε μέρος στην εξέταση του μαθήματος.
  • Η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης είναι αποκλειστικά ευθύνη του φοιτητή, ανεξάρτητα αν την υποβάλει ο ίδιος ή κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Πρέπει να φροντίζετε να εκτυπώνετε τη δήλωσή σας μετά την υποβολή της.
  • Oι φοιτητές που έχουν περάσει όλα τα μαθήματα, αλλά εκκρεμεί η παρουσίαση πτυχιακής και η πρακτική άσκηση, κάνουν απευθείας αποστολή. (δεν απαιτείται η επιλογή κάποιου μαθήματος).

Αντιστοιχίσεις του νέου Προγράμματος Σπουδών με τα παλαιά (πρώην Λογιστικής & Χρημ/κής και Ελεγκτικής)