Πίνακες αξιολόγησης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019