Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Προθεσμία δήλωσης θέματος Πτυχιακής Εργασίας: από 18 Φεβρουαρίου 2021 έως 5 Μαρτίου 2021

Δείτε εδώ τα θέματα πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διδάσκοντα για να επιλέξουν θέμα Πτυχιακής Εργασίας και εφόσον συμφωνήσει ο διδάσκων αποστέλλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο έναρξης πτυχιακής εργασίας στον Επιβλέποντα ο οποίος το υπογράφει και το καταθέτει στη γραμματεία. 

Έντυπο έναρξης πτυχιακής εργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό

 

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας 

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ" 

  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.