Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε.

Δείτε εδώ Αντιστοιχία ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων  του μαθήματος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ με παραγράφους των βιβλίων

Αίτηση

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 12/10-09-2019 συνέλευση του τμήματος:

Α' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  • Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ που θα εξεταστούν με επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. Έτους 2019-2020:
  • θα εισάγονται στο Ε’ Εξάμηνο 2020-2021,
  • θα τους αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα που είναι κοινά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών,
  • θα παρακολουθούν τα πέντε (5) επιπλέον νέα μαθήματα  :

1.Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

2.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

3.Οικονομική των Επιχειρήσεων

4.Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

5.Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

  • Και θα ανακηρύσσονται στο Η’ Εξάμηνο πτυχιούχοι του τμήματος.

Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι απόφοιτοι των παλαιών τμημάτων πρώην 1.Λογιστικής και 2.Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής θα εισάγονται στο Γ’ Εξάμηνο 2020-2021 και

Γ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων θα εισάγονται στο Α’ Εξάμηνο 2020-2021.

Σχετικοί Νόμοι:

Σύμφωνα με το υπ’αρ.3185/16-12-2013 ΦΕΚ τεύχος Β’

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό [12% Χ 265(αριθμός εισακτέων) = 32].

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα ως υπεράριθμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4485/2017 :

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτωςτης επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα.