Μεταπτυχιακά

 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Μεταπτυχιακού   Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, με τίτλο “Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη”, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α’/7.10.2014).
   Σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης.  Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την  προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
    Το Μ.Π.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική  και Διοικητική Επιστήμη, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική
Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση σειράς κριτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος οδηγού σπουδών.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων και την  εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση του προγράμματος σε 3 εξάμηνα, αλλά θα ήθελαν να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών του μέχρι και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

 

ΦΕΚ