ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ